Tag: lỗi tam bua xe nâng

Cách xử lý lỗi tam bua xe nâng

Cách xử lý lỗi tam bua xe nâng

Tình trạng này xảy ra khi có một số hiện tượng chính sau: Khi đạp bàn đạp thắng, bàn đạp chân thắng có cảm giác sâu, thắng khó ăn hoặc không ăn hay thắng vẫn ăn bình thường nhưng có